I-Motorsport.cz - podrobné zpravodajství ze světa rally...

Podmínky používání

Přečtěte si tyto podmínky používání pozorně. Tyto podmínky používání jsou závaznou smlouvou uzavřenou dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Vámi, jako koncovým uživatelem, a námi, jako vydavatelem serveru I-Motorsport.cz (dále jen "Smlouva"). Vaše užívání našich stránek (dále jen "Stránek I-Motorsport.cz") vyjadřuje Vaše svolení s tím, že se stáváte účastníkem této smlouvy, závazný souhlas s těmito podmínkami a dodržování našich pravidel. Pokud neakceptujete a nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, Vaše jediná a výhradní možnost je přestat používat stránky I-Motorsport.cz.

1. Obecné podmínky

Služby stránek I-Motorsport.cz jsou poskytovány tak "jak jsou". I přestože se jakýmkoliv možným způsobem snažíme zajistit, aby vše fungovalo tak, jak je uvedeno, negarantujeme, že služby budou bez nejrůznějších chyb, nedostatků v zabezpečení, útoky virů atp. Služby mohou být příležitostně nedostupné z důvodu běžné údržby, zlepšování funkčnosti systému, nebo z jiných důvodů. Vzhledem k tomu berete na vědomí, že vydavatel serveru I-Motorsport.cz neponese žádnou zodpovědnost za následky vzniklé uživatelům, které mohou vyústit z technických problémů internetu, pomalého připojení, přetížení přenosu dat, atd.

2. Obsah

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz nezaručuje přesnost či úplnost uvedených věcných i technických informací a nenese zodpovědnost za jakékoliv škody, které by jejich případným použitím mohly vzniknout. Zároveň souhlasíte s tím, že vydavatel serveru I-Motorsport.cz nemůže být zodpovědný za jakýkoliv obsah vkládaný uživateli, a to i přesto, že tyto podmínky zakazují jisté chování ostatních uživatelů a obsah na stránkách I-Motorsport.cz, nicméně i tak můžete být vystaveni nechtěným a zakázaným materiálům či nepřípustnému chování ostatních uživatelů, a proto využíváte služby stránek I-Motorsport.cz jen na vlastní riziko.

3. Autorská práva

Stránky I-Motorsport.cz jsou jak v části, tak v celku autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění, autorského zákona.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, fotografiím, videím, audio záznamům, grafice a dalším materiálům chráněným autorským zákonem, které jsou umístěny na stránkách I-Motorsport.cz, náleží vydavateli serveru I-Motorsport.cz.

Veškerý obsah stránek I-Motorsport.cz je chráněný zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, autorským zákonem a jeho jakékoliv další užití, šíření či přejímání je bez písemného souhlasu vydavatele serveru I-Motorsport.cz zakázáno. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

4. Registrace uživatelů

Zaregistrovat se na stránkách I-Motorsport.cz můžete bezplatně. Zapsáním se k využívání služeb pro registrované uživatele berete na vědomí, že tyto služby jsou navrženy pro osobní použití. Každý uživatel může mít zaregistrovaný nejvýše jeden uživatelský účet. Je zakázáno nabízet účty k prodeji, rozprodávát nebo přenechávat účty. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz si vyhrazuje právo Vám okamžitě a permanentně zablokovat přístup ke službám, pokud věříme, že porušujete tyto omezení. Při přihlašování budete vždy požádáni o uvedení Vašeho unikátního uživatelského jména a hesla. Jste výhradně a plně zodpovědní za udržování a uchovávání Vašeho hesla v bezpečí. Mimoto nesete výhradní a plnou zodpovědnost za jakoukoliv aktivitu, která nastane pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neautorizované použití Vašeho účtu nebo jakékoliv jiné nedostatky v zabezpečení, které Vám jsou známy. Berete na vědomí, že důvěrnost Vašich dat a zpráv přenášených během užívání služeb nemůže být zaručena.

5. Ukončení služeb

Souhlasíte, že vydavatel serveru I-Motorsport.cz, podle svého výhradního uvážení, může ukončit Váš účet nebo používání služeb, pokud věří, že jste porušili nebo jste se chovali v rozporu se zněním této smlouvy. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz může rovněž podle svého výhradního uvážení a kdykoliv přestat poskytovat služby, nebo jakoukoliv jejich součást, s předchozím upozorněním nebo i bez upozornění. Souhlasíte, že jakékoliv ukončení přístupu ke službám podle jakéhokoliv opatření v této smlouvě může být provedeno bez předchozího upozornění. Dále souhlasíte, že vydavatel serveru I-Motorsport.cz nebude nést zodpovědnost Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení přístupu ke službám.

6. Zásady chování

Jen Vy sám jste zodpovědný za Vaše chování během využívání služeb stránek I-Motorsport.cz, a to za každý text, informaci či soubory (dále jen "obsah"), který odešlete, vložíte, nebo zobrazíte na stránkách I-Motorsport.cz. Je zakázáno pomlouvání, urážení, hrubé chování, obtěžování, vyhrožování, hanobení, vydávání se za někoho jiného nebo zastrašování ostatních uživatelů stránek I-Motorsport.cz. Nesmíte vkládat pornografický, násilný nebo jakýkoliv jiný závadný obsah, obsah v rozporu s právním řádem České republiky nebo materiál podněcující k nesnášenlivosti na stránkách I-Motorsport.cz. Nesmíte zasílat nevyžádané zprávy, upozornění, nebo reklamní materiály (dále jen "Spam") žádnému z ostatních uživatelů. Nesmíte vkládat na stránky I-Motorsport.cz jakékoliv soubory, které obsahují jakýkoliv škodlivý kód, jako jsou například viry, wormy nebo bugy, nebo jakýkoliv soubor, který je určen k provedení jakékoliv funkce na jakémkoliv zařízení, která nastane po jeho stažení i bez výslovného souhlasu uživatele. Stejně tak nesmíte stránky I-Motorsport.cz nadměrně zatěžovat nad úroveň běžného využívání například záměrným vícenásobným načítáním. Nesmíte na stránky I-Motorsport.cz ani odesílat či vkládat jakýkoliv obsah, který by nadměrně vytěžoval provoz serveru. Služby stránek I-Motorsport.cz obsahují jisté limity (které se mohou čas od času měnit), ku příkladu: pouze povolené formáty a velikosti souborů. Není Vám dovoleno obcházet tyto limity, například úpravou souborů, nebo jakoukoliv jinou metodou umožňující Vám vkládat obsah, který Vám není dovoleno vkládat. Nedodržení zásad Vašeho jednání může vést ke smazání obsahu, který je proti pravidlům a to bez předchozího upozornění, a k zablokování Vámi využívaných služeb stránek I-Motorsport.cz.

7. Reklama

Stránky I-Motorsport.cz zobrazují na vyhrazených plochách reklamu. Je zakázáno jakkoliv blokovat stahování či zobrazování těchto reklam. Stejně tak je zakázáno záměrně ovlivňovat statistiky související s reklamami.

8. Elektronicky zasílané oznámení

Čas od času Vám můžeme zaslat informaci související s využíváním služeb stránek I-Motorsport.cz, jako jsou oznámení o službách, komerční sdělení nebo administrativní zprávy na e-mailovou adresu registrovanou k Vašemu uživatelskému účtu.

9. Soutěže

Využíváním služeb stránek I-Motorsport.cz můžete získat oprávnění k nároku na výhru v některých soutěžích. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz si vyhrazuje právo na určení vlastních pravidel soutěží a na konečné rozhodnutí o vítězi/vítězích soutěží. Každá vyhlášená soutěž může mít svá vlastní pravidla vypsaná na viditelném místě spolu s danou soutěží, která mají přednost před pravidly v této smlouvě. Termín doručení výher je do 60 dnů od ukončení soutěže.

10. Licence pro I-Motorsport.cz

Posíláním zpráv, komentářů a jiných textů, nahráváním souborů, vkládáním údajů nebo účastí v jakékoliv jiné formě na stránkách I-Motorsport.cz, poskytujete bez nároku na honorář, stálou, nevýlučnou, neomezenou, celosvětově platnou licenci k používání, kopírování, přizpůsobování, přenášení, k veřejnému publikování nebo k zobrazování a dalšímu licencování třetím stranám na použití jakéhokoliv z výše uvedených práv poskytnutých s ohledem na povahu obsahu. Výše uvedená práva obsahují práva na využití jakýchkoliv vlastnických práv včetně práv autorských, duševního vlastnictví, ochraných známek, označení služeb nebo patentových zákonů platných pod jakoukoliv legislativou.

11. Soubory cookies

Stránky I-Motorsport.cz využívají v nezbytné možné míře úložiště Vašeho zařízení k uložení souborů cookies. Stránky I-Motorsport.cz zasílají a přistupují k souborům cookies pouze prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies ukládané stránkou I-Motorsport.cz neobsahují žádné citlivé osobní údaje o Vás, nýbrž pouze například informace demografické, či informace umožňující Vaše bezproblémové užívání stránek I-Motorsport.cz. Soubory cookies využívá také společnost Google za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich předchozích návštěv. Díky souboru cookie DoubleClick Vám může společnost Google zobrazovat reklamy na základě Vašich návštěv stránek I-Motorsport.cz a dalších stránek internetu.

12. Využití informací

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz používá informace zadané našimi uživateli ke zlepšení stránek I-Motorsport.cz, ať už poskytováním personalizovaných prvků na stránkách nebo k lepší přípravě budoucího obsahu v závislosti na zájmu našich uživatelů. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz nikdy nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou, včetně inzerentů nebo partnerů, ale může vytvořit obecnou zprávu zahrnující demografické údaje o uživatelích a statistiky přístupů na naše stránky, pro inzerenty nebo partnery. To umožňuje našim inzerentům inzerovat efektivněji, a umožňuje našim uživatelům prohlížet reklamy, které vyhovují jejich potřebám.

13. PROHLÁŠENÍ

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. VYDAVATEL SERVERU I-MOTORSPORT.CZ POSKYTUJE SVOJE STRÁNKY A OBSAH NA ZÁKLADĚ TOHO "JAK JSOU", BEZ ŽÁDNÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK. VYDAVATEL SE ZŘÍKÁ VŠECH TAKOVÝCH VYJÁDŘENÍ A ZÁRUK. ZÁROVEŇ S TÍM, VYDAVATEL SERVERU I-MOTORSPORT.CZ NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE PŘÍSTUPNÉ NA STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, KOMPLETNÍ NEBO AKTUÁLNÍ. DÁLE VYDAVATEL SERVERU I-MOTORSPORT.CZ NEZARUČUJE, ŽE NABÍZENÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE STRÁNKY I-MOTORSPORT.CZ NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE JSOU BEZ NEJRŮZNĚJŠÍCH VIRŮ NEBO JINÝCH NEBEZPEČNÝCH KOMPONENT. VYDAVATEL SERVERU I-MOTORSPORT.CZ POSKYTUJE ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY VLASTNĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI (DÁLE JEN "STRÁNKY TŘETÍ STRANY") A MŮŽE ČAS OD ČASU POSKYTOVAT MATERIÁL TŘETÍCH STRAN I NA STRÁNKÁCH I-MOTORSPORT.CZ. ANI VYDAVATEL SERVERU I-MOTORSPORT.CZ ANI NAŠI PARTNEŘI NEKONTROLUJÍ NEBO NEPRACUJÍ S ŽÁDNOU Z TĚCHTO INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NA STRÁNKÁCH TĚCHTO TŘETÍCH STRAN.

14. Změny

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz může kdykoliv upravit znění podmínek této smlouvy podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Pokud je jakákoliv změna pro Vás nepřijatelná, souhlasíte, že Vaše jediné východisko je zrušit tuto smlouvu mezi Vámi a vydavatelem serveru I-Motorsport.cz. Pokračování v užívání stránek I-Motorsport.cz značí Váš závazný souhlas s provedenými změnami v této smlouvě.

15. Smlouva

Tyto podmínky používání představují smlouvu mezi Vámi a vydavatelem serveru I-Motorsport.cz s ohledem na poskytované služby a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, ať už v elektronické podobě, ústní nebo psané, mezi Vámi a vydavatelem, které jsou výslovně zrušeny. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv upozornění v elektronické formě jsou přijatelné ve věcech právních i administrativních založených na nebo souvisejících s touto smlouvou v tom samém rozsahu a za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný dokument nebo záznam v původně tištěné formě. Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 1. 1. 2017. Využívání služeb stránek I-Motorsport.cz a veškeré právní vztahy mezi vydavatelem serveru I-Motorsport.cz a Vámi se řídí právním řádem České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

16. Upozornění

Můžete nám kdykoliv zaslat upozornění elektronickou poštou na následující e-mailovou adresu: redakce@i-motorsport.cz.

Nejčtenější články
O čem se mluví?